Stichting Schoolbus Zonnemaire

Leerlingenvervoer van en naar ZierikzeeOver ons

Stichting Schoolbus Zonnemaire is op 6 maart 2018 mede dankzij Klaassen Notarissen te Zierikzee opgericht.

De stichting heeft als doel:

1. om het vervoer voor schoolkinderen tussen Zonnemaire en omstreken en de basisscholen in Zierikzee en omstreken uit te voeren. De bus wordt gereden door vaste, onbezoldigde vrijwilligers uit Zonnemaire en omstreken, met als doel om de kosten per rit zo laag mogelijk te houden.  Daarnaast bieden we aan ouderen uit Zonnemaire e.o. de mogelijkheid om de bus ook te gebruiken om gezamenlijk naar activiteiten of locaties op het eiland gebracht te worden.

2. De stichting beoogt het algemeen nut en zal ook een ANBI status aanvragen.

3. De stichting heeft geen winstoogmerk.  

4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het werven van sponsors en donateurs en een zo laag mogelijke eigen bijdrage van de ouders van de schoolkinderen.

5. Milieu, duurzaamheid en leefbaarheid zijn kernpunten binnen ons beleid. 


Het Bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Sabrina van de Velde
Penningmeester: Karin 't hart
Secretaris: Marjon Weezepoel-Boogerd
Algemeen bestuurslid: Jan Jaap van de Wekken
Algemeen bestuurslid: Wim van de Spek

Visie:

Na het sluiten van de basisschool de Zonnewijzer valt een belangrijke pijler   in het dorp weg waardoor de leefbaarheid van de toch alle kleine gemeenschap   verder beperkt wordt. Inwoners met schoolgaande kinderen krijgen er een   belemmering bij dat de kinderen niet op het dorp naar school kunnen en dus   over grotere afstand dagelijks vervoerd moeten worden. Dit kan ertoe leiden   dat inwoners zich wellicht elders gaan vestigen nabij scholen. Ook zullen   nieuwe bewoners met kinderen net snel meer kiezen voor een dorp zonder   basisschoolvoorziening. De school had ook een sociale functie voor de   kinderen van het dorp onderling. Om de nadelen door het wegvallen van de   Zonnewijzer te beperken en de leefbaarheid te behouden is er door een aantal   inwoners voor gekozen om het leerlingenvervoer naar Zierikzee e.o. in   gezamenlijkheid te regelen middels een Schoolbus, die de kinderen in de   ochtend naar de diverse basisscholen Zierikzee brengt. Daarbij kan de   schoolbus een sociale rol spelen zodat kinderen onderling elkaar nog elke dag   even treffen en kunnen we voorkomen dat dagelijks een tiental auto's de weg   opgaat en achter elkaar aanrijden met alle milieu belasting van dien. We zien   graag een duurzame toekomstbestendige oplossing zodat hiermee het dorp ook   aantrekkelijk blijft voor toekomstige nieuwe bewoners.

Ook willen we om efficiënt te werken en   leefbaarheid te vergroten samenwerken met andere organisaties op het eiland,   zoals bijvoorbeeld de Hulpkring Zonnemaire.
Samen met hen willen we de ouderen onder ons een vervoersoplossing bieden om   daarmee te voorkomen dat men in isolement raakt dan wel noodgedwongen moet   verhuizen naar de stad om nog van voorzieningen gebruik te kunnen maken.   Zelfredzaamheid en voorkoming van vereenzaming zijn kernpunten om ouderen   zolang mogelijk thuis te kunnen laten wonen in hun vertrouwde omgeving. Voor   het noodzakelijke vervoer kan men dan een beroep doen op de Schoolbus op de   momenten dat deze beschikbaar is. 

Missie

Het uitvoeren van leerlingenvervoer   middels een schoolbus, zodat de kinderen van Zonnemaire en omstreken   gezamenlijk naar de scholen in Zierikzee gebracht kunnen worden. Daarbij   zoveel mogelijk het milieu te ontzien, door waar haalbaar duurzame (elektrische)   vervoersmiddelen in te zetten. We willen daarbij de kosten voor de ouders zo   gering mogelijk houden door te zoeken naar subsidie, sponsors en donateurs. We   werken daartoe ook met geschikte vrijwilligers als chauffeurs, die geworven worden onder de ouders en andere inwoners uit het dorp.


Samenwerking zoeken met Hulpkring en andere organisaties op het eiland om de bus zoveel mogelijk efficiënt in te zetten,   door buiten de schooluren deze te gebruiken voor multifunctioneel ouderen   vervoer. Ook zal in ieder geval 1 bus ook geschikt moeten zijn voor  rolstoelvervoer.


Om het geheel laagdrempelig en eenvoudig   te houden zal er een website/app ontwikkeld worden om gewenste ritten te   reserveren.

Om dit mogelijk te maken wordt gezocht naar subsidies, sponsors en donateurs

Ambities

Voor het schooljaar 2018-2019 willen we in ieder geval 2 kleinere elektrische busjes beschikbaar hebben zodat een start gemaakt kan worden met het leerlingenvervoer.  Dit is een harde deadline omdat de basisschool in juni 2018 definitief sluit. Hiervoor dienen de financiële middelen voor eind mei beschikbaar te zijn dan wel toegezegd te zijn. 

Voor het 2e jaar willen we een 3e bus aanschaffen omdat de verwachting is dat de vraag groeit voor het leerlingenvervoer en ouderenvervoer. Deze bus zal ook over een rolstoel gebruiker plaats moeten kunnen  bieden.  Deze bus kan ook elders op Schouwen-Duiveland worden ingezet.

Om alles makkelijk toegankelijk te maken in het gebruik zal er voor het leerlingenvervoer een website/app worden opgezet die waar ouders middels aankoop van credit leerling ritten  kunnen betalen en reserveren, waarmee de chauffeur gelijk inzicht heeft in zijn verwachtte passagiers.

Voor de ouderen zal een meer klassieke 10 rittenkaart te koop zijn via het lokale Dorpshuis en lokale ouderenbond.

We zullen voor het eerste jaar vrijwilligers werven onder de ouders van de schoolgaande kinderen die dan de schoolritten kunnen bemannen. Voor het ouderen vervoer werven we vrijwilligers via de Hulpkring Zonnemaire. We hebben in ieder geval 10 vaste vrijwiligers nodig die elkaar afwisselen en back-up zijn voor elkaar

 Verantwoording

Statuten
Stichting Schoolbus Zonnemaire
Statuten Schoolbus Zonnemaire 2019.pdf (12.5MB)
Statuten
Stichting Schoolbus Zonnemaire
Statuten Schoolbus Zonnemaire 2019.pdf (12.5MB)

Jaarlijks worden de inkomsten en uitgaven verantwoord in ons financieel jaarverslag, dat wordt gepubliceerd op onze website. 

KVK uitreksel
Inschrijving KVK
KVK Schoolbus Zonnemaire.pdf (293.49KB)
KVK uitreksel
Inschrijving KVK
KVK Schoolbus Zonnemaire.pdf (293.49KB)

  


Jaarstukken 2021-2022 balans
Jaarstukken schooljaar 2021-2022 balans.pdf (132.47KB)
Jaarstukken 2021-2022 balans
Jaarstukken schooljaar 2021-2022 balans.pdf (132.47KB)
Jaarstukken 2021-2022 Winst en verlies rek
Jaarstukken schooljaar 2021-2022 verlies en winst.pdf (90.1KB)
Jaarstukken 2021-2022 Winst en verlies rek
Jaarstukken schooljaar 2021-2022 verlies en winst.pdf (90.1KB)
Gedragscode
voor de medewerkers
Scan 2 Aug 2018 at 07.46.pdf (2.01MB)
Gedragscode
voor de medewerkers
Scan 2 Aug 2018 at 07.46.pdf (2.01MB)